Bỏ quy định phải lập riêng hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng

25/06/2022 13:45

Các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Nghị định mới quy định rõ “cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định”.

Như vậy, theo Nghị định 15/2022 trước đây, các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. Việc này khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, gây khó khăn, phức tạp cho bộ phận kế toán.

Nay, Nghị định 41/2022/NĐ-CP cho phép lập chung hóa đơn, nhưng ghi rõ mức thuế cho hàng hóa được giảm. Ngoài ra, Nghị định 41/2022/NĐ-CP còn ban hành mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20-6-2022.

HÀN NI