Văn hóa là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam nhận thức đầy đủ vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững và thể hiện sự cam kết sâu rộng với việc hiện thực hóa Chương trình Nghị sự 2030.